Назарбаева Дарига
Заместитель Председателя Мажилиса Парламента Республики Казахстан

25.05.2015

 

Приветственное слово Заместителя Председателя Мажилиса Парламента Республики Казахстан Назарбаевой Д.Н. на Правительственном часе в Мажилисе Парламента РК 25 мая 2015 года на тему: «О развитии легкой промышленности Республики Казахстан»

 

 

Добрый день, уважаемые депутаты!

Уважаемые коллеги!

 

Сегодня легкая промышленность – это один из важных инновационно привлекательных секторов экономики. Легкая  промышленность занимает значительную роль в экономической и стратегической безопасности государства и имеет высокую социальную направленность, обеспечивая занятость населения. 

В Послании народу Казахстана «Казахстанский путь-2050: Единая цель, единые интересы, единое будущее» Глава государства четко определил «Мы приняли Стратегию-2050, чтобы казахстанцы крепко держали в своих руках штурвал страны». У нас имеется прочная основа для ускоренной модернизации экономики.  Есть государственная поддержка предпринимательства, приток инвестиций, основные производства, благоприятный бизнес-климат и человеческий капитал.

Как Вам известно, занимая 9-е место в мире по размерам территории, страна обладает также значительными сырьевыми ресурсами. Это  создает существенный потенциал для развития легкой промышленности и повышения ее вклада в ВВП. Удачное географическое расположение предоставляет Казахстану доступ к рынкам крупнейших экономик региона. Также у нас имеется транзитно-транспортное конкурентное преимущество.

 

Однако, ситуация с развитием отечественной легкой промышленности «складывается нелучшим образом». Так доля легкой промышленности страны в общем объеме производства составляет лишь 0,3 процента. К примеру, в 1990 году этот показатель был равен 15,8 процента. Понятно, что на это повлияли общий спад производства 1991-1999 годов, отсутствие четкого управления отраслью, инфляция, поток бесконтрольного импорта.

В свою очередь, государством принимаются меры по восстановлению и развитию отрасли.

Как гласит народная мудрость «Дорогу осилит идущий», сегодня в легкой промышленности необходимо использовать все преимущества и потенциал для выпуска конкурентоспособной казахстанской продукции.

Уважаемые коллеги, и тема сегодняшнего правительственного часа посвящена этим вопросам.

 

 

Қазақстан Республикасы Парламенті Мәжілісі Төрағасының Орынбасары
Д.Н. Назарбаеваның ҚР Парламенті Мәжілісінде 2015 жылғы 25 мамырда өткен «Қазақстан Республикасының жеңіл өнеркәсібін дамыту туралы» тақырыбындағы Үкімет сағатындағы кіріспе сөзі

 

 

 

Қайырлы күн, құрметті депутаттар!

Құрметті әріптестер!

 

Бүгінгі таңда жеңіл өнеркәсіп – экономиканың басымды  инновациалық тартымды секторларының бірі.

Бұл сала мемлекеттің экономикалық және стратегиялық қауіпсіздігінде елеулі рөл атқарады, әрі жоғары әлеуметтік маңызы бар және халықты жұмыспен қамтамыз етуге үлкен үлесін қосады.

Мемлекет басшысы «Қазақстан жолы-2050: Бір мақсат, бір мүдде, бір болашақ» атты Қазақстан халқына Жолдауында «Біз қазақстандықтардың ел болашағының тұтқасын нық ұстауы үшін «Қазақстан-2050» Стратегиясын қабылдадық» деп анық айқындап берді. Бізде экономиканы жеделдете жаңғырту үшін  мықты негіздер бар.  Кәсіпкерлікті мемлекеттік қолдау, инвестициялар ағыны, негізгі өндірістер, қолайлы бизнес-климат және адами капитал да жеткілікті.

Өздеріңізге белгілі,    аумағының көлемі  бойынша  әлемде 9-орынды иеленетін елімізде айтарлықтай шикізат ресурстары бар. Бұл жеңіл өнеркәсіпті дамыту және оның жалпы ішкі өнімге қосар үлесін арттыру үшін елеулі әлеует жасайды. Географиялық жағынан сәтті орналасуымыз ірі өңірлердің экономикаларының нарығына қол жеткізуге мүмкіндік береді. Сондай-ақ транзиттік-көліктік бәсекелестік бойынша да артықшылығымыз басым.

 

Алайда отандық жеңіл өнеркәсіпті дамытудағы жағдай «аса жақсы болмай тұр». Мәселен, еліміздің жеңіл өнеркәсібінің үлесі өндірістің жалпы көлемінде 0,3 пайызды ғана құрайды. Мысалы, 1990 жылы бұл көрсеткіш 15,8 пайызға тең болған. Бұған өндірістің 1991-1999 жылдардағы жалпы құлдырауы, саланы нақты басқарудың болмауы, инфляция, бақылаусыз импорт ағыны әсер еткені түсінікті.

Өз кезегінде, мемлекет тарапынан осы саланы қалпына келтіру және дамыту жолдарында баршама шаралар қабылдануда.

«Мұратына жүрген жетеді» деп халық даналығында айтылғандай, бүгінгі күні жеңіл өнеркәсіпті дамыту үшін барлық мүмкіндіктер мен жетістіктерді  пайдалана отырып, бәсекеге қабілетті қазақстандық өнімді шығару қажет деп санаймыз.

Құрметті әріптестер, бүгінгі үкімет сағатының тақырыбы да осы мәселелерге арналған.

 

 

 

 

Заключительное слово Заместителя Председателя Мажилиса Парламента Республики Казахстан Назарбаевой Д.Н. на Правительственном часе в Мажилисе Парламента РК 25 мая 2015 года на тему: «О развитии легкой промышленности Республики Казахстан»

 

 

Уважаемые коллеги!

 

Асет Орентаевич всесторонне осветил цели, задачи и основные направления развития легкой промышленности.

 

Следует отметить, что своевременная и четкая реализация задач по развитию легкой промышленности позволит:

улучшить состояние отрасли;

повысить ее вклад в развитие экономики страны;

вывести продукцию отечественной легкой индустрии в число конкурентоспособных и востребованных как внутри страны, так и за рубежом.

Нам нужно сделать рывок, который позволит отечественным производителям вернуть значительную часть внутреннего рынка для решения проблемы импортозамещения в текстильной, швейной, кожевенно-обувной отрасли, а также восстановить рабочие места и вернуть былую известность казахстанского легпрома.

Я полагаю, что сегодня прошло очень хорошее обсуждение.

Прозвучали обоснованные предложения депутатов о необходимости:

повышении конкурентоспособности казахстанской легкой промышленности;

продвижения готовой продукции;

ориентации на качество и выпуска на экспорт;

решения вопросов обеспечения детей школьной формой отечественного производства;

всесторонней государственной поддержки казахстанских производителей, реализующих готовую одежду, обувь и кожаные изделия и др. 

И по всем поднятым вопросам прозвучали  соответствующие ответы.

Поэтому разрешите, от имени депутатов, поблагодарить Асета Орентаевича за содержательность темы правительственного часа.

В свою очередь, важные для развития легкой промышленности вопросы, требующие законодательного обеспечения,  нами – депутатами, будут поддержаны.

Уважаемые депутаты, всем роздан проект рекомендаций.

Есть ли необходимость их обсуждения.

Уважаемые коллеги, если не будет других вопросов и пожеланий, разрешите на этом завершить правительственный час.

Спасибо всем за совместную плодотворную работу.

До свидания

 

 

 

 

 

Қазақстан Республикасы Парламенті Мәжілісі Төрағасының Орынбасары Д.Н. Назарбаеваның
ҚР Парламенті Мәжілісінде 2015 жылғы
25 мамырда өткен «Қазақстан Республикасының жеңіл өнеркәсібін дамыту туралы» тақырыбындағы Үкімет сағатындағы қорытынды сөзі

 

 

 

Құрметті әріптестер!

 

Әсет Өрентайұлы жеңіл өнеркәсіпті дамытудың мақсаттарын, міндеттері мен негізгі бағыттарын жан-жақты айтып өтті.

Жеңіл өнеркәсіпті дамыту жөніндегі міндеттерді уақтылы әрі сапалы іске асыру:

саланың жағдайын жақсартуға;

ел экономикасының дамуына қосар үлесін арттыруға;

отандық жеңіл индустрия өнімін ел ішінде де, шетелде де бәсекеге қабілетті әрі сұранысқа ие өнімдер қатарына шығаруға мүмкіндік беретінін атап өткен жөн. 

Біз тоқыма, тігін, былғары-аяқ киім саласында импорт алмасу проблемаларын шешу үшін ішкі нарықтың елеулі бөлігін отандық өнім берушілерге қайтаруымыз, сондай-ақ жұмыс күштерін қалпына келтіріп, қазақстандық жеңіл өнеркәсіптің бұрынғы танымалдығын қайтаруымыз керек.

Бүгін өте жақсы талқылау болды деп санаймын. Депутаттардан:

        қазақстандық жеңіл өнеркәсіптің бәсекеге қабілеттілігін арттыру;

дайын өнімді өз нарығымызда жылжыту;

сапа бағытына көңіл бөлу және экспортқа шығару;

балаларды отандық өндірістің мектеп формасымен қамтамасыз ету мәселелерін шешу;

дайын киімді, аяқ киім мен былғары бұйымдарды және басқа да тауарларды шығаратын қазақстандық өнім берушілерді жан-жақты мемлекеттік қолдау  қажеттілігі туралы негізделген  ұсыныстары айтылды. 

Көтерілген мәселелердің барлығына да  жауаптар берілді.

Сондықтан үкімет сағаты тақырыбының мазмұндылығы үшін Әсет Өрентайұлына депутаттардың атынан алғыс білдіруге рұқсат етіңіздер.

Өз кезегінде, жеңіл өнеркәсіпті дамыту үшін маңызды, заңнамалық қамтамасыз етуді талап ететін мәселелерді біздер – депутаттар қолдайтын боламыз.

Құрметті депутаттар, ұсынымдар жобасы барлығыңызға таратылды.

Оларды талқылау қажет пе?

Құрметті әріптестер, егер басқа сұрақтар мен тілектер болмаса, осымен үкімет сағатын аяқтауға рұқсат етіңіздер.

Бірлескен жемісті жұмыс үшін баршаңызға рахмет.

Сау болыңыздар

Поискwww.akorda.kz
www.government.kz
www.religions-congress.org
http://adilet.minjust.kz/