Медиа-центр

Новости

Депутатский запрос Нурсипатова Н.

Премьер-Министру

Республики Казахстан

САГИНТАЕВУ Б.А.

Уважаемый Бакытжан Абдирович!

15 ноября т.г.Комитет по международным отношениям, обороне и безопасности Сената Парламентапровел выездное заседание в Министерстве обороны Республики Казахстан, на котором обсуждались вопросы Военной доктрины, Концепции, Плана строительства и развития Вооруженных Сил, других войск и воинских формирований Республики Казахстан.

В ходе обсуждения этих документов участники мероприятия отметили необходимость разработки единых норм снабжения для Вооруженных Сил, других войск и воинских формирований Республики Казахстан.

Следует отметить, что в этой области в последние годы на законодательном уровне делается немало. В частности, введен единый размер общевойскового пайка, со следующего года будет действовать новая модель обеспечения жильем всех военнослужащих через механизм целевых жилищных выплат.

Вместе с тем Национальная гвардия, Пограничная служба и службы гражданской защиты, находящиеся в структуре других государственных органов, не входят в общее финансирование Вооруженных Сил Республики Казахстан. По действующему законодательству Республики Казахстан эти структуры относятся к другим войскам и воинским формированиям, что приводит к практике систематического недофинансирования их потребностей.

В связи с этим в целях усиления охраны общественного порядка, обеспечения национальной безопасности и развития эффективной системы выявления, предупреждения и пресечения террористических акций предлагаем:

1. Проработать вопрос внесения изменений и дополнений в Бюджетный кодекс в части определения лимита расходов отдельно для Национальной гвардии, Пограничной службы и служб гражданской защиты Республики Казахстан.

2. На законодательном уровне установить обязательное финансирование Вооруженных Сил, других войск и воинских формирований в размере не менее одного процента от внутреннего валового продукта страны. Это позволит гарантированно удовлетворить потребности не только Вооруженных Сил, но и Национальной гвардии, Пограничной службы в финансовых, материально-технических и иных ресурсах.

В соответствии со статьей 27 Конституционного закона Республики Казахстан «О Парламенте Республики Казахстан и статусе его депутатов» просим Вас предоставить ответ в установленном порядке.

Д. НАЗАРБАЕВА

С. ДЖАКСЫБЕКОВ

Д. КАЛЕТАЕВ

Т. МУСАБАЕВ

Т. МУКАШЕВ

Н. НУРСИПАТОВ

Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің

2017ж.8.12. №15-13-296 д/с жауабы

Қазақстан Республикасы

Парламенті Сенатының депутаттары

Д.Н. Назарбаеваға,

С.Р. Джақсыбековке, Д.А. Кәлетаевқа,
Т.Т. Мұқашевқа, Т.А. Мұсабаевқа,
Н.Н. Нұрсипатовқа

Құрметті депутаттар!

Сіздерің Қарулы Күштерді, басқа да әскерлер мен әскери құралымдарды қаржыландыру мәселесі бойынша 2017 жылғы 7 желтоқсандағы Парламент Сенатының отырысында жария етілген депутаттық сауалдарыңызға келесіні хабарлаймын.

Қазақстан Республикасының Ұлттық Ұланы, Шекара қызметі, азаматтық қорғау қызметтері үшін шығыстар лимитін айқындау бөлігінде Бюджет кодексіне өзгерістер мен толықтырулар енгізу мәселесін пысықтауға қатысты

Қолданыстағы заңнамаға сәйкес Шекара қызметі Ұлттық қауіпсіздік комитетінің ведомствосы, Ұлттық Ұлан және азаматтық қорғау органдары Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігінің ведомстволары болып табылады.

Бюджет кодексінің 31-бабының 3 және 4-тармақтарына сәйкес орталық атқарушы және өзге де орталық мемлекеттік органдар республикалық бюджеттік бағдарламалардың әкімшілері болып табылады.

Мемлекеттік органдардың құрылымдық және аумақтық бөлімшелері бюджеттік бағдарламалардың әкімшілері бола алмайды.

Шекара қызметі, Ұлттық Ұлан және азаматтық қорғау қызметтері үшін жеке шығыс лимитін айқындау Қазақстан Республикасының заңдарымен айқындалған барлық ұлттық қауіпсіздік түрлерінің бірыңғайлық, өзара байланысын және теңгерімділігін сақтау, өзара ақпараттандырылу және ұлттық қауіпсіздікті қамтамасыз етудің келісілген іс-қимылы, жағдайға байланысты басымдықтарды жедел өзгерту қағидаттарын, сондай-ақ елде қалыптасқан ұлттық қауіпсіздік органдарының бірыңғай жүйесін, ішкі істер органдары бірыңғай жүйесін бұзуға әкеліп соғады.

Қарулы Күштерді және басқа да әскерлер мен әскери құралымдарды елдің жалпы ішкі өнімінің бір пайызынан кем емес мөлшерде міндетті қаржыландыруды заңнамалық деңгейде белгілеуге қатысты

Қазақстан Республикасы Президентінің 2017 жылғы 29 қыркүйектегі № 554 Жарлығымен бекітілген Қазақстан Республикасының Әскери доктринасының 47 және 76-тармақтарына сәйкес Қазақстан Республикасының әскери-экономикалық саладағы әскери қауіпсіздігін қамтамасыз ету мақсаты мемлекеттің әскери ұйымының қаржылық, материалдық-техникалық және басқа да ресурстарға қажеттіліктерін бейбіт және соғыс уақытында жұмыс істеу және одан әрі дамыту үшін жеткілікті көлемде қанағаттандыру болып табылады. Сонымен қатар, әскери доктринаның ережелерін іске асыру бөлінетін бюджет қаражаты шегінде, Мемлекеттік жоспарлау жүйесінің құжаттары шеңберінде жүзеге асырылады.

Осыған орай, Қарулы Күштердің және басқа да әскерлер мен әскери құралымдардың шығыстарын жалпы ішкі өнімге байланыстыра отырып, заңнамалық түрде белгілеуді орынсыз деп есептейміз, себебі бюджет шығыстары бірқатар факторларға, оның ішінде мемлекеттің макроэкономикалық тұрақтылығына да байланысты қалыптастырылады.

Б. Сағынтаев

Ваш отзыв и предложение по сайту