Цвет сайта
Расстояние между буквами
Изображения
28.09.2018

Выступление Председателя Мажилиса Парламента Республики Казахстан Н.З. Нигматулина на парламентских слушаниях на тему: «Проблемы и перспективы развития сферы занятости» г. Астана, 28 сентября 2018 года


Құрметті әріптестер!

Құрметті Парламенттік тыңдауға қатысушылар!

Біз бүгін еліміз үшін, халқымыз үшін өте маңызды мәселені талқылап отырмыз.

Себебі,әрбір отбасында,әрбір адамға әрқашанда жұмыстың, еңбектің орны ерекше.

Сондықтан, жұмыспен қамту, ол- азаматтарды әлеуметтік қорғаудың, өмір сапасын жақсартудың және мемлекетімізді одан әрі дамытудың басты кепілі болып табылады.

Елбасымыз Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев тәуелсіздіктің бірінші күнінен бастап,осы мәселеге ерекше көңіл бөліп, барлық жағдайды жасап отыр.

Соның нәтижесінде, жаңа жұмыс орындары ашылып, халқымыздың жағдайы жыл сайын жақсарып келеді.

Өздеріңізге белгілі, егемендік алған алғашқы жылдар оңай болған жоқ.

Шаруашылық бойыншабарлық сала тоқтады.

Кәсіпорындар жабылып, азаматтарымыз жұмыссыз қалды.

Зейнетақы, жалақы, басқа да әлеуметтік жәрдемақылар берілмеді.

Бірақ та, тікелей Елбасымыздың салиқалы саясатының арқасында, бізаз уақыттың ішінде осы қиын кезеңдерден аман-есен өттік.

Елімізде еркін экономика құрылып,қаржы саясаты өзгерді.

Осы уақыттар ішінде 2 миллионнан астам, жаңа жұмыс орны құрылып, орташа жалақы 17 есеге дейін өсті.

Бұл біздің қол жеткен ең үлкен табыстарымыздың бірі.

Осы жетістіктерімізді сақтап, одан әрі арттыру үшін Президентіміз дәстүрлі Жолдауларында, «Қазақстан – 2050» Стратегиясында басқа да әлеуметтік бастамаларда еңбекпен қамтамасыз етудің нақты жолдарын көрсетіп келеді.

Оларды орындау үшін қазіргі уақытта елімізде «Жұмыспен қамтудың жол картасы»жүзеге асырылуда.

Бұл бағдарламаның нәтижесінде соңғы 5 жылдың ішінде миллионға жуық адам жұмыспен қамтылды. 50 мың адам шағын несие алып өз бизнесін ашты, ал 127 мың адам кәсіби білім алу мүмкіндігіне ие болды.

Тағы да айту керек,өткен жылы елімізде «2017-ші - 2021-ші жылдарға арналған Нәтижелі жұмыспен қамту және жаппай кәсіпкерлікті дамыту бағдарламасы» басталды.

Осы жұмыстардың барлығынзаң жағынан қолдау үшін Парламентте де тиісті шаралар қолға алынды.

Ең бастысы, біз өткен сессияда Президентіміздің Бес әлеуметтік бастамасы бойынша барлық заңдарды қабылдадық.

Енді оны тиімді жүзеге асыру- Елбасымыз айтқандай, 6 миллион қазақстандықтың өмір жағдайын жақсартуға жол ашады.

Әрине, жеткен жетістіктеріміз көп, бірақ шешуді қажет ететін мәселелер де бар.

Олардың қатарында - жұмыспен қамтудың жеке агенттіктерін, интернет алаңдарды, ақпарат құралдарын қоса алғанда бүкіл республика бойынша Электрондық еңбек биржасын құрудың маңыздылығы зор.

Сонымен бірге, бос жұмыс орындары туралы мобильді байланыс, басқа да құралдармен ақпарат беруді ұйымдастыру көптеген азаматтардың дер кезінде жұмысқа орналасуына зор ықпал ететіні сөзсіз.

Және жұмысқа орналастыру бойынша өтініш жасау рәсімдерін оңайлату, жұмыспен қамту орталықтары көрсететін қызметтердің сапасын арттыру да басты мақсаттардың бірі.

Осы салада тағы бір негізгі бағыт –ол өзін-өзіжұмыспен қамтыған азаматтар мәселесін тиімді шешу.

Соның ішінде, еліміздің болашағы- жастарды жұмысқа орналастырудың, қажетті мамандықтар бойынша оқытудың жолдарын жан-жақты қарастыру қажет.

Өздеріңіз білесіздер, бүгінгі күні жұмысқа деген сұраныс өте жоғары.

Сол үшін Елбасымыз Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев өзінің әрбір тапсырмасында жаңа кәсіпорындарды ашып, жұмыс орындарын көбейту туралы нақты міндеттер қойып келеді.

Оларды сапалы заңдармен қамтамасыз ету, біздің Парламенттің негізгі мақсаттарының бірі.

Сондықтан, бүгінгі Парламенттік тыңдауда барлық сұрақтарды жан-жақты талқылап, қажетті шешімдер қабылдаймыз деп сенеміз.

Уважаемые депутаты!

Уважаемые участники парламентских слушаний!

Сегодня мы с вами рассматриваем очень важный для всего нашего общества вопрос, потому что достойная работа жизненно необходима каждому для самореализации и финансового благополучия.

Мы видим, что интерес к данной теме высок. И это вполне объяснимо. Мы все хорошо понимаем, что за такими терминами, как «занятость населения», «трудоустройство граждан» стоят живые люди. Обеспечение работой только одного человека не просто повышает качество его жизни, улучшает благосостояние всей семьи. Главное – это положительно влияет в целом на стабильность в обществе.

Именно поэтому Президент Казахстана - Елбасы Нурсултан Абишевич Назарбаев с первых дней Независимости уделяет самое пристальное внимание вопросам занятости населения.

В результате на сегодняшний день в Казахстане создан динамично развивающийся рынок труда, устойчиво повышается экономическая активность населения.

Так, за годы Независимости появилось более 2 млн. новых рабочих мест, а средняя заработная плата выросла в 17 раз.

Вследствие роста численности населения наблюдается также и прирост рабочей силы.

Так, если в 2001 году количество рабочей силы составляло 7,5 млн. человек, то в первом полугодии 2018 года – более 9 млн., рост составляет 1,5 млн. человек.

В Казахстане около 7 млн. работников имеют высшее и среднее профессиональное образование, это 79 процентов от общего числа занятых.

Это говорит о достаточно высоком качестве трудовых ресурсов в стране. Это наше стратегическое преимущество на пути вхождения в 30-ку самых развитых государств мира.

Уважаемые коллеги!

Как вы знаете, Президент страны Нурсултан Абишевич Назарбаев в каждом своем Послании народу акцентирует внимание на необходимости решения вопросов занятости.

Еще в 1997 году, в «Стратегии – 2030», были предложены конкретные меры по содействию занятости. Одним из них было введение института микрокредитования. Как показало время, этот механизм обеспечения рабочих мест продемонстрировал свою эффективность, свою состоятельность. Его универсальность заключается в том, что данный экономический инструмент актуален и в наши дни, по прошествии 20 лет.

Вопросам обеспечения легальной, устойчивой и продуктивной занятости уделено большое внимание и в «Стратегии – 2050». Здесь акцент сделан, прежде всего, на преодолении региональных диспропорций, модернизации всей политики занятости.

Необходимо отметить, что с 2011 по 2016 годы все усилия государства были направлены на реализацию «Дорожной карты занятости», что позволило трудоустроить за 5 лет более 800 тыс. человек.

В настоящее время в стране реализуется новая Программа развития продуктивной занятости и массового предпринимательства «Еңбек». Она рассчитана на 2017-2021 годы. Комплексные планы содействия занятости действуют также и в регионах.

Всё это говорит о том, что в стране создана достаточно эффективная система регулирования рынка труда.

Конечно, рост населения актуализирует вопрос обеспечения его занятости.

Поэтому запуск современных производств, создание новых рабочих мест, повышение качества рабочей силы – всё это постоянно в центре внимания Президента страны Нурсултана Абишевича Назарбаева.

И основная задача депутатов – обеспечить качественную законодательную поддержку всех инициатив Главы государства в сфере занятости.

Для выполнения данной задачи Парламентом страны был принят большой блок законов.

Среди них следует особо отметить такой ключевой документ, принятый в рамках реализации «Плана нации – 100 шагов», как новый «Трудовой кодекс Республики Казахстан», в котором либерализованы трудовые отношения между работодателем и работником.

В 2016 году нами был принят новый Закон «О занятости населения», который изменил подходы к измерению показателей труда в соответствии с международными стандартами.

В этом году Парламентом принят Закон «По вопросам занятости и миграции», который предусматривает реформирование системы служб занятости, введение Электронной биржи труда, привлечение частных агентств для трудоустройства безработных.

И работа по развитию законодательной базы регулирования рынка труда будет продолжена.

Уважаемые коллеги!

Пять социальных инициатив Президента, которые, как вы помните, Глава государства обнародовал именно здесь, в стенах Парламента, являются поистине началом нового этапа социальной модернизации.

Это ответственная работа, требующая тщательно продуманного, взвешенного подхода и высочайшей степени взаимодействия всех государственных органов. Ведь именно от эффективности реализации Президентских инициатив напрямую зависит рост благосостояния граждан страны. Поэтому мы должны заблаговременно выявить проблемные моменты и разработать пути их решения.

В связи с этим, хочу обозначить ряд актуальных вопросов в сфере занятости населения.

Первое, речь идёт о самозанятых гражданах.

Глава государства неоднократно обращал внимание на данную проблему, поручая профильным министерствам и ведомствам поставить всех лиц этой категории на учёт, вывести их из так называемой «серой зоны» и сделать частью экономически активного населения, которая имеет стабильные доходы от трудовой деятельности, платит налоги и делает пенсионные отчисления.

Конечно, в этом направлении предприняты определённые административные меры, но пока серьезного экономического эффекта мы от них не видим, так как не проведено чёткое разделение граждан на категории по формам деятельности и размеру их доходов. Понятно, что сейчас благодаря формализации самозанятых есть возможность провести актуарные расчеты для медицинского страхования, определить число льготников для оказания им бесплатных медицинских услуг. Но актуализация статусов – важный, но только первоначальный этап процесса формализации самозанятого населения.

Это сложная и комплексная задача, которая требует большой совместной работы Правительства, центральных и местных государственых органов и депутатского корпуса.

Для успешного проведения процесса формализации занятости населения требуется внести поправки в действующее законодательство и мы, должен сказать, уже приступили к работе над соответствующим законопроектом.

Думаю, результатом совместной работы депутатского корпуса с разработчиками и общественностью должен стать качественно проработанный законопроект. В нём необходимо дать чёткое определение статуса «занятого лица» и «самостоятельно занятого лица», предусмотреть приемлемый для этой категории граждан режим налогообложения, расширить инструменты микрокредитования и грантовой поддержки, а также создать условия для участия самостоятельно занятых лиц в системах социального медицинского страхования и пенсионного обеспечения.

Всестороннего рассмотрения требует предложение о внедрении нового режима — «единого совокупного (социального) платежа» (ЕСП), который будет включать подоходный налог и все социальные платежи. Это обязательный пенсионный взнос и отчисления в государственный фонд социального страхования и фонд социального медицинского страхования.

Считаем, что его введение должно сопровождаться комплексом организационных, административных, экономических мер со стороны государственных органов. Ведь этот платёж не самоцель, а один из инструментов, который позволит части наших граждан полноценно участвовать в производственных процессах и социальных системах.

Вторым, не менее актуальным вопросом, является несоответствие объемов и профилей подготовки специалистов в учреждениях образования требованиям рынка труда.

Это происходит потому, что сегодня практически не изучается потребность рынка в кадрах и поэтому нынешний выпускник ВУЗа зачастую не соответствует требованиям работодателя.

Большинство образовательных программ не ориентировано на современные требования рынка труда. Из-за этого выбор будущей профессии нередко оказывается ошибочным и часть студентов уже сегодня потенциально безработные.

В этой связи, необходимо выровнять баланс между спросом и предложением на рынке труда.

Для этого необходимо создать эффективную систему мониторинга текущих и перспективных потребностей рынка труда в кадрах. Это позволит формировать реалистичный государственный заказ на подготовку и переподготовку специалистов.

Безусловно, в этот процесс следует вовлекать и бизнес на всех стадиях – начиная от формирования требований к рабочей силе и образовательным программам, до сертификации выпускаемых кадров.

Здесь надо сказать, что Национальная палата предпринимателей «Атамекен» принимает действенные меры для обеспечения занятости населения. Речь идёт, прежде всего, о проекте «Bastau Бизнес», который нацелен на развитие предпринимательства на селе и повышение уровня занятости сельского населения.

Тут необходимо отметить, что из-за дисбаланса спроса и предложения на рабочую силу особенно уязвима при трудоустройстве молодёжь. Отсутствие необходимой квалификации, практического опыта работы, рекомендаций, – всё это фактически снижает перспективы дальнейшего развития молодых казахстанцев.

Думаю, соответствующим государственным органам необходимо продумать, как создать оптимальные условия для самоопределения каждого молодого человека при выборе работы, отвечающей его профессиональному уровню.

Для снижения напряжённости на молодежном рынке труда целесообразно более активно проводить работу в области профессиональной ориентации, разрабатывать различные программы социальной адаптации.

Третий вопрос, требующий обсуждения сегодня - это неизбежное высвобождение рабочих мест в результате Четвертой промышленной революции, которая задаёт новые тренды на рынке труда.

Под влиянием цифровизации и автоматизации в ближайшие 5–10 лет произойдет «поляризация рабочих мест». Это означает, что профессии, подразумевающие, в основном, выполнение рутинных функций, в ближайшем будущем могут исчезнуть.

Прогнозируется, что в среднем около 30% рабочих мест в мире могут исчезнуть в результате новой волны автоматизации.

Казахстан, как неотъемлемая часть мирового сообщества, также испытает воздействие данной тенденции. Особую тревогу вызывает ситуация в моногородах, где рабочие места обеспечиваются градообразующими предприятиями.

Поэтому особенно важно сформировать эффективную систему управления потоками трудовых ресурсов, которая обеспечит:

Во-первых, мобильность рабочей силы.

Во-вторых, переобучение и повышение квалификации.

В-третьих, содействие в трудоустройстве.

Оперативно реагировать на вызванные цифровизацией и автоматизацией перетоки рабочей силы даст возможность максимальная цифровизация самой социально-трудовой сферы.

Это упростит административные процедуры, и повысит прозрачность и доступность социальных услуг и трудоустройства.

Как уже было сказано ранее, депутаты законодательно закрепили создание «Электронной биржи труда», что позволило консолидировать информацию о вакансиях и лицах, ищущих работу, в единый интернет-ресурс.

Необходимо повышать эффективность работы Электронной биржи труда и расширять сферы её применения.

Отдельно надо продумать вопрос о формировании новой системы стимулирования работодателей, сохраняющих действующие и создающие новые рабочие места, в том числе и для граждан, особо нуждающихся в социальной защите и испытывающих трудности в поиске работы.

Уважаемые депутаты!

Уважаемые участники парламентских слушаний!

Вот несколько проблем, которые, на наш взгляд, являются весьма злободневными в сфере занятости населения.

Их решение может быть результативно только при консолидированной позиции как государственных органов, так и гражданского общества, неправительственных организаций, бизнес-сообщества. Ведь улучшение качества жизни граждан является одной из приоритетных задач для всего нашего общества.

Поэтому мы, уважаемые коллеги, рассчитываем на заинтересованную дискуссию в ходе нынешних парламентских слушаний. Думаю, это будет способствовать выработке абсолютно конкретных предложений по вопросам занятости населения.

Все ваши замечания и предложения будут самым внимательным образом проанализированы и изучены.

Итогом сегодняшнего обсуждения станут рекомендации, подлежащие реализации в ряде тематических законопроектов, инициируемых как депутатами, так и Правительством.

И в этом мы очень рассчитываем на вашу активную помощь, уважаемые коллеги, и на вашу продуктивную работу.

Желаю всем участникам парламентских слушаний конструктивного диалога, эффективного взаимодействия и успешной реализации всех поставленных задач.

Благодарю за внимание.