Цвет сайта
Расстояние между буквами
Изображения
26.11.2018

Выступление Председателя Мажилиса Парламента Республики Казахстан Н.З. Нигматулина на Международной парламентской конференции, посвященная Дню Первого Президента Республики Казахстан «Астана – центр глобальной интеграции, мира и безопасности» г. Астана, 26 ноября 2018 года


Құрметті бүгінгі халықаралық конференцияға қатысушылар!

Құрметті депутаттар! Ханымдар мен мырзалар!

Ең алдымен, барлық шетелдік қонақтарымызға Елордамыз - Астанада ұйымдастырылған бүгінгі халықаралық конференцияға қатысып отырғандарыңыз үшін шын жүректен алғысымызды білдіруге рұқсат етіңіздер.

Бұл маңызды форум Тұңғыш Президент күні қарсаңында жыл сайын өтіп келе жатқан, дәстүрлі жиын болып табылады.

Себебі, биыл 27 жыл толатын егемен еліміздің әрбір күні, әрбір айы, әрбір жылы тікелей Тұңғыш Президентіміз - Елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтың атымен байланысты.

Шын мәнінде, әлемдік саясаткер, тарихи тұлға Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың көреген, салиқалы саясатының арқасында жаңа Қазақстанның, жаңа экономиканың, жаңа қоғамның іргесі қаланды.

Мемлекеттік шекарамыз бекітіліп, дамудың «қазақстандық жолы» қалыптасты.

Бүгінде бірлігі жарасқан, болашағы жарқын тәуелсіз еліміз - бүкіл әлем таныған абыройлы, беделді және мәртебелі мемлекетке айналды.

Осының барлығы Елбасымыздың ерен еңбектерінің, сонымен бірге, әрқашанда Президентімізге тірек болып, қолдау білдірген халқымыздың береке-бірлігінің жемісі.

Сондықтан, осы дәстүрлі конференция - Мемлекет Басшысының елімізді дамыту жолындағы тарихи ерліктерін, халықаралық батыл қадамдарын ұрпақтарға жеткізуге арналған үлкен шара екені сөзсіз.

Елбасының Ұлы ерліктерінің бірі, - ол - әрине, Елордамыз - Астана.

Биыл 20 жыл толған Бас қаламыз - бүгінде отандық және халықаралық ірі бастамалардың орталығына айналды.

Мысалы, конфессия және өркениет аралық диалогты көздейтін әлемдік және дәстүрлі діндер жетекшілерінің 6-шы Съезі біздің елімізде Астанада өтті.

Өткен жылы мемлекетімізде «ЭКСПО – 2017» халықаралық көрмесі өтті.

Бүкіл әлем назарын аударған Сирия дағдарысы бойынша Астана процесінде жақсы нәтижелерге қол жеткізілді.

Сондықтан, бүгінгі конферецияда жеткен жетістіктермен қатар, жаһандық интеграцияның, қауіпсіздік пен бейбітшіліктің маңызды сұрақтары талқыланатын болады.

Осы конференция жұмысына табыс және сәттілік тілеймін!

Уважаемые участники конференции!

Дорогие друзья!

Дамы и господа!

Прежде всего, хотел бы поприветствовать всех вас на гостеприимной казахстанской земле, в нашей прекрасной столице нашей Родины – городе Астане, на международной конференции, теперь уже традиционно проводимой в канун Дня Первого Президента Казахстана.

В первую очередь, выражаю благодарность нашим зарубежным гостям – парламентариям, учёным и экспертам из многих стран мира, за проявленный интерес и участие в работе нашей конференции.

Особую признательность хочу выразить своему коллеге из Узбекистана - Спикеру Законодательной палаты Олий Мажлиса Исмоилову Нурдинжону Муйдинхановичу, который сегодня принимает участие в работе нашей конференции в рамках своего первого официального визита в Казахстан.

Уважаемый Нурдинжон Муйдинханович, для нас большая честь принимать Вас в нашей стране, и мы рассматриваем Ваш официальный визит, и Ваше участие в работе нашей международной конференции как знак особого уважения руководства Узбекистана, его Парламента, к Лидеру Казахстана Нурсултану Абишевичу Назарбаеву.

Мы также благодарны первому заместителю Председателя Милли Меджлиса Азербайджанской Республики Аскерову Зияфету Аббас оглы, заместителю Председателя Палаты депутатов Парламента Итальянской Республики господину Этторе Розато, заместителю Председателя Жогорку Кенеша Кыргызской Республики Кодурановой Асель Союзбековне, заместителю Председателя Сейма Литовской Республики господину Ремигиусу Жемайтайтису, заместителю Председателя Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации Неверову Сергею Ивановичу и заместителю Председателя Великого Национального Собрания Турецкой Республики господину Мустафе Шентопу. Мы также приветствуем наших коллег из Великобритании, Германии, Индии, Испании, Китая и Швеции.

Все мы расцениваем, дорогие друзья, ваше участие в работе сегодняшней конференции как знак дружеского расположения к Казахстану и его Лидеру.

Сегодня в работе нашего форума также принимают участие депутаты Мажилиса и Сената Парламента Республики Казахстан, представители государственных органов, неправительственных организаций и экспертного сообщества.

Мы рады всем нашим гостям и уверены, что наша сегодняшняя встреча, как всегда, будет взаимно интересна и полезна.

Уважаемые коллеги!

Тема сегодняшней конференции звучит как «Астана - центр глобальной интеграции, безопасности и мира». И выбор этой темы вполне закономерен.

Действительно, Казахстан с момента обретения Независимости под руководством своего Президента Нурсултана Назарбаева прошёл невероятный путь от периферийной республики бывшего Советского Союза, по сути сырьевого придатка, до полноправного члена мирового сообщества, пользующегося сегодня заслуженным уважением и авторитетом, ответственного и востребованного международного партнёра в решении глобальных и региональных проблем.

Воссоздавая картину начала 90-х годов после распада Советского Союза, надо откровенно сказать, что ситуация в Казахстане тогда была близка к катастрофической.

Это было время глубочайшего экономического кризиса и колоссальной финансовой дестабилизации, когда разрыв хозяйственных, технологических, интеграционных связей бывшего Советского Союза повлёк спад производства во всех отраслях, сотни тысяч людей лишились работы, имелись огромные задолженности по выплате зарплат и пенсий. Имел место невиданный рост инфляции, которая перешла в гиперинфляцию, разом обесценив сбережения граждан и тем самым подорвав их благосостояние.

И в это непростое для Казахстана время именно его Лидер Нурсултан Абишевич Назарбаев сумел найти эффективный рецепт выхода из кризиса.

«Сначала экономика, потом политика» – вот таков был главный принцип президентского курса, и время показало, что эта стратегия полностью себя оправдала.

На фоне значительного экономического спада Президент Казахстана приступил к внедрению рыночных механизмов.

Такой подход создал, с одной стороны, макроэкономическую стабильность и рост, за счёт создания конкурентной среды с использованием преимуществ частного предпринимательства, с другой – обеспечил социальную стабильность и улучшил качество жизни населения страны.

В сложнейших условиях была выстроена эффективная управленческая вертикаль, проведены коренные реформы в экономике, значительно была снижена инфляция, стабилизирована социальная обстановка.

Были созданы институциональные основы для развития банковской системы, привлечения иностранных инвестиций и внешних займов от международных финансовых институтов.

Для повышения потенциала и роста экономики создана первая в постсоветском пространстве новая пенсионная система с накопительной составляющей. Надо отметить, что впоследствии многие постсоветские страны последовали этому примеру.

Под руководством Главы государства и при его непосредственном участии была сформирована современная правовая база.

В результате проведённых преобразований Казахстан вошёл в число наиболее динамичных экономик современного мира, повысилась инвестиционная привлекательность страны, в результате чего только за последние 20 лет было привлечено свыше 300 млрд американских долларов прямых иностранных инвестиций.

Основным фактором успешного развития Казахстана стала реализация выдвинутых Президентом Нурсултаном Назарбаевым стратегических программных инициатив по модернизации страны.

Поэтому, говоря сегодня о казахстанской модели модернизации, будет правильно называть её «Модель Назарбаева».

Процесс модернизации всех сторон жизни общества развивается поступательно на протяжении всей истории независимого Казахстана.

За более чем четверть века мы успешно осуществили две модернизации страны и сейчас осуществляем третью.

Первая – это создание после распада Советского Союза совершенно нового государства на принципах рыночной экономики.

Вторая – реализация «Стратегии «Казахстан-2030» строительство и формирование новой столицы - Астаны.

И в прошлом году мы приступили к Третьей модернизации страны, главная задача которой – сформировать новую модель экономического роста, которая обеспечит глобальную конкурентоспособность Казахстана и успешное продвижение к 2050 году в число 30-ти самых передовых государств мира.

Казахстанская модель национальной модернизации идёт параллельно по трём основным направлениям.

Во-первых, мы нацелены на новый уровень технологической и инфраструктурной модернизации.

Во-вторых, конституционная реформа, осуществленная в прошлом году, не только установила более взвешенный баланс ветвей власти, но и дала импульс дальнейшей политической модернизации.

В-третьих, стартовал процесс духовной модернизации и обновления национального сознания «Рухани жаңғыру».

Буквально на прошлой неделе была обнародована концептуальная статья Президента Казахстана «Семь граней Великой степи», которая стала поистине эпохальным событием в идеологической жизни нашей страны.

С присущей ему чёткостью и глубиной Нурсултан Абишевич Назарбаев изложил и обобщил в этом фундаментальном труде многовековой исторический путь развития нашего народа.

Эта статья Главы государства не только открывает огромные перспективы в деле модернизации исторического самосознания нашего общества, но и позволяет по-новому взглянуть на историю мировой цивилизации.

Первый Президент Независимого Казахстана Нурсултан Абишевич Назарбаев - это поистине политик мирового масштаба, настоящий Лидер современности, учитывающий уроки прошлого, реально оценивающий настоящее, и очень точно, и мудро прогнозирующий все перспективное и грядущее.

В этом и заключается уникальная особенность Главы нашего государства – быть в единении со своим народом и успешно формировать его будущее.

Поэтому на протяжении всех лет Независимости Президент страны является для всех казахстанцев главным гарантом стабильности, успешности и динамичного развития государства.

Уважаемые участники конференции!

Одним из общемировых трендов последних десятилетий является глобальная и региональная экономическая интеграция. Сегодня порядка 60% международной торговли осуществляется именно в рамках интеграционных объединений.

Всем известно, что в ещё далёком 1994 году в стенах Московского государственного университета впервые Президент Нурсултан Абишевич Назарбаев обнародовал свою идею евразийства. И в следующем, 2019 году исполняется 25 лет Евразийскому проекту Нурсултана Назарбаева.

И очень символично, что в год 25-летия идеи евразийской интеграции очередное Четвёртое Совещание спикеров парламентов стран Европы и Азии состоится именно в Казахстане, здесь, в Астане в сентябре месяце.

Прямой многосторонний диалог между руководителями законодательных органов государств Евразии – самого большого континента планеты, на котором проживает три четверти человечества, будет способствовать решению актуальных задач, стоящих перед европейскими и азиатскими странами.

Уверен, что представительный форум спикеров парламентов Евразии, который состоится в Астане в сентябре месяце, повысит значение данного Совещания в качестве эффективного механизма межпарламентского сотрудничества, а выработанные на нём предложения и инициативы послужат дальнейшему укреплению доверия и взаимопонимания между странами и народами нашего континента.

Идея евразийства Нурсултана Назарбаева получила практическое воплощение в работе Евразийского экономического союза. На первом этапе данный Союз развивали три государства – Беларусь, Казахстан и Россия, к которым в дальнейшем присоединились Армения и Кыргызстан. И теперь это интеграционное объединение с населением более 180 млн человек, которое живёт, во многом, по единым транспарентным правилам и имеет большие перспективы.

Сегодня евразийская интеграция приобретает ещё больший масштаб. Выступая на Саммите по устойчивому развитию ООН в сентябре 2015 года, Президент Казахстана призвал евразийские страны, об этом мы всегда говорим, «… сплотиться вокруг идеи Большой Евразии, которая объединит в единый интеграционный проект XXI века Евразийский экономический союз, Экономический пояс Шелкового пути и Европейский союз».

И сегодня мы уверенно реализуем на практике эту глобальную идею. Последовательно налаживается взаимодействие Евразийского экономического союза с Шанхайской организацией сотрудничества, у истоков создания которой также стоял Лидер Казахстана.

Нурсултан Назарбаев является также и автором идеи создания диалогового форума для развития общеазиатского сотрудничества и неформального обсуждения региональных проблем в формате Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА).

Высокий авторитет и сбалансированная внешняя политика Главы нашего государства позволили значительно расширить количество стран участников СВМДА, которое сегодня объединяет 27 стран с населением более 3 миллиардов человек.

По словам Президента Нурсултана Назарбаева: «Три кита Евразийской идеи, практически реализованные по инициативе Казахстана, - это ЕврАзЭС, СВМДА и ШОС. И это - три разных практических выражения Единой Евразийской идеи».

Наше государство зарекомендовало себя и как один из мировых центров политического диалога.

Мы гордимся тем, что Казахстан первым из стран бывшего Советского Союза стал в 2010 году председателем Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).

Решение о казахстанском председательстве стало признанием достижений Республики Казахстан в построении демократического общества и либеральной рыночной экономики. Свидетельством этого стал прошедший после 11-летнего перерыва Саммит ОБСЕ в Астане.

Можно сказать, что именно в Казахстане ОБСЕ обрело новое дыхание, ведь именно здесь впервые за 19 лет была принята Астанинская Декларация «Навстречу сообществу безопасности».

Признание мирового сообщества получили миротворческие усилия Казахстана и в деле урегулирования сирийского кризиса путём предоставления площадки для переговоров между правительством Сирии и оппозицией при поддержке России, Турции и Ирана.

По мнению авторитетных международных экспертов, именно Астанинский процесс по Сирии стал практически единственным эффективно работающим форматом переговоров по мирному урегулированию и выходу этой страны из тяжелейшего кризиса.

Поэтому вполне закономерно, что именно Казахстан стал первой страной центральноазиатского региона, выбранной непостоянным членом Совета Безопасности Организации Объединенных Наций.

Таким образом, можно сказать, что Казахстан, являясь активным участником всех мировых процессов, постоянно выступает идейным вдохновителем целого ряда глобальных инициатив, направленных на обеспечение международной безопасности и экономическую интеграцию.

Широкую поддержку мирового сообщества получают сегодня инициативы Нурсултана Назарбаева о всемирном ядерном разоружении, борьбе с экстремизмом и терроризмом, формировании региональной зоны безопасности в Центральной Азии.

Общеизвестно, что в нашей стране благодаря последовательной политике Президента Назарбаева создана признанная во всём мире модель развития государства, в котором царят межконфессиональный и межэтнический мир и согласие.

Поэтому Лидер Казахстана выдвинул инициативу по налаживанию постоянного конструктивного диалога мировых культур и цивилизаций.

Воплощением такого диалога стали регулярно проводимые у нас в стране Съезды лидеров мировых и традиционных религий.

Тем самым, Казахстан наглядно демонстрирует, что разные народы, разные религии и верования вполне могут сосуществовать и развиваться в благоприятных мирных условиях.

Дорогие друзья!

Как вы видите, Казахстан за каких-то неполных 27 лет стал поистине центром глобальной интеграции, безопасности и мира.

Казахстан сегодня является традиционной площадкой обсуждения глобальных экономических инициатив, местом принятия общемировых политических решений.

И сегодняшняя конференция позволяет нам осуществить обмен информацией, уникальным опытом, взглядами на проблему обеспечения мира и безопасности.

Поэтому разрешите мне от имени всего депутатского корпуса казахстанского парламента пожелать всем участникам сегодняшней конференции успешной и плодотворной работы, интересных и продуктивных дискуссий, новых идей и впечатлений!

Благодарю за внимание!