Цвет сайта
Расстояние между буквами
Изображения
24.05.2019

Выступление Председателя Мажилиса Парламента Республики Казахстан Н.З. Нигматулина на парламентских слушаниях на тему: «Перспективы развития производства, переработки и экспорта мясной и молочной продукции» г. Астана, 24 мая 2019 года


Құрметті депутаттар!

Құрметті парламенттік тыңдауға қатысушылар!

Баршаңыз жақсы білесіздер, еліміздің экономикасы үшін де, халқымыздың әлеуметтік жағдайы үшін де, ауылшаруашылығы саласының маңызы өте зор.

Бұл еліміздің дамуының стратегиялық бағыттарының бірі.

Себебі, ауылшаруашылығы дегеніміз – ол біздің кең байтақ жеріміз, төрт – түлік малымыз және егіні мол аймақтарымыз.

Осының барлығы, бізге табиғат берген ең үлкен байлық деуге болады.

Сондықтан, Елбасымыз Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев тәуелсіздік алған күннен бастап, осы саланы дамытуға зор көңіл бөліп отыр.

Соның нәтижесінде, тиісті қаржы бөлініп, аталған бағыт жыл сайын серпінді дамып келе жатыр.

Биылғы Жолдауда аграрлық өнімнің экспортты 2,5 есеге дейін арттыру міндеті жүктелді.

Ол не береді?

Бұл табиғи таза өнімдеріміз арқылы, отандық экономикамызды күшейту мен қатар, әлемдік экспортты бағындыруға жол ашады.

Осы орайда, заң жағынан қамтамасыз ету үшін Парламентпен «Агроөнеркәсіптік кешенді және ауылдық аумақтарды мемлекеттік реттеу туралы», «Ветеринария туралы», «Асыл тұқымды мал шаруашылығы» сияқты негізгі заңдар қабылданды.

Сонымен бірге, ұзақ мерзімді «Қазақстан - 2050» Стратегиясында дамудың нақты жолдарыда көрсетілген.

Қазіргі уақытта 2017-2021 жылдарға арналған арнайы бағдарлама жүзеге асырылып жатыр.

Сондықтан, бүгін мемлекет ауылшаруашылығы саласына барлық жағдай жасап отыр.

Енді өнімнің сапасын, қауіпсіздік және экологиялық тазалықты сақтай отырып, тиісті шараларды қолға алуымыз қажет.

Осы жолда ата-бабаларымыз «жесең ас,кисең киім», деп ерекше назар аударған мал шаруашылығының орны бөлек.

Сапалы азық-түлік бойынша біздің еліміздің өзін де қамтамасыз ететін, экспортқа да шығатын мүмкіндігі өте зор.

Соның ішінде, әсіресе, ет, сүт өнімдері басым бағыттарымыздың бірі.

Осыған орай, Елбасымыз Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың тапсырмасына сәйкес, таза табиғи өнімдерді арттырудың барлық жолдары көрсетілді.

Ендігі мақсатымыз-оларды тиімді және нәтижелі жүзеге асыру.

Қазірдің өзінде мысалы, Алматы облысында жылдық қуаттылығы 8 мың тонна болатын ет өңдеу кешені пайдалануға берілді.

Бұдан басқа, биыл жылына 5 мың тонна ет өңдейтін «Ерементау Ақбас» кәсіпорнын пайдалануға беру жоспарланған.

Ал, сүт өңдеу көлемін арттыру үшін қуаты 23 мың тонна болатын 4 зауыт жұмыс істейтін болады.

Осы орай да халықты таза ет және сүт өнімдерімен қамтамасыз ету үшін аграрлық салада цифрландыру жұмыстардың маңыздылығы да өте зор.

Себебі, Ауыл шаруашылық саласы бәсекеге қабілетті болу үшін тұрақты түрде жаңа инновациялық технологияларды енгізіп отыру қажет.

Сондықтан, бүгінгі парламенттік тыңдау да азық-түлік саласын арттыру және экономиканы күшейту мәселелері жан-жақты талқыланады деп сенеміз.

Уважаемые депутаты!

Уважаемые участники парламентских слушаний!

В структуре экономики любой страны, любого государства агропромышленный комплекс занимает и будет занимать особое место, ибо эта отрасль обеспечивает потребность населения в продовольствии, в том, что прежде всего необходимо каждому человеку.

И в Казахстане агропромышленный комплекс составляет основу национальной экономики и играет ключевую роль в развитии страны.

Именно поэтому Первый Президент страны - Елбасы Нурсултан Абишевич Назарбаев, определяя стратегические направления развития государства, всегда уделяет особое внимание вопросам развития сельского хозяйства и сельских территорий.

Основной целью государственной аграрной политики является обеспечение продовольственной безопасности Казахстана на основе формирования эффективной системы агробизнеса и производства конкурентоспособной продукции.

Сегодня в центре внимания аграриев страны находятся задачи, которые поставил Елбасы.

Это масштабное внедрение современных агротехнологий, мировых стандартов, привлечение авторитетных зарубежных специалистов и обучение сельских предпринимателей новым навыкам ведения хозяйства.

В результате выполнения данных поручений мы сможем в полной мере раскрыть потенциал агропромышленного комплекса страны.

В настоящее время в Казахстане в структуре стоимости валовой продукции сельского хозяйства на долю животноводства приходится более 46 процентов.

Вместе с тем, что касается статистики данной отрасли, то надо отметить, что мы из года в год имеем довольно неутешительную картину. Возьмём хотя бы неуклонный рост импорта мяса и мясной продукции.

К примеру, доля импорта мяса птицы составляет более 51 процента. В прошлом году он составил более 191 тысяч тонн, тогда как три года назад был чуть более 165 тысяч.

Последние три года стал расти и объём импорта конины. Так, если в 2016 году импорт конины составлял 900 тонн, то в 2018 году он увеличился в 2,5 раза и составил более 2 тысяч тонн.

А объективности ради надо сказать, что у нас есть все условия, чтобы стать крупнейшим экспортером мяса на внешнем рынке.

Сегодня, когда в таких государствах мира, как Индия, Китай, увеличивается население, когда в большинстве стран Африканского континента с каждым годом повышается потребность в продовольствии, необходимость в сельскохозяйственной продукции будет только расти.

И это именно тот случай, когда необходимо максимально использовать все имеющиеся в стране условия для развития агропромышленного комплекса, включая такой перспективный сектор, как производство, переработка и экспорт мясной и молочной продукции.

Именно так ставит задачу Первый Президент Казахстана - Елбасы Нурсултан Абишевич Назарбаев.

На сегодняшний день в Казахстане в условиях рыночной экономики создана обширная законодательная база развития отрасли животноводства.

Парламентом приняты основные законодательные акты, регулирующие отношения в этой сфере. Если говорить подробнее, то это законы Республики Казахстан «По вопросам агропромышленного комплекса», «О племенном животноводстве», «О ветеринарии», «О сельскохозяйственных кооперативах», «О пастбищах» и другие.

В настоящее время, в целях обеспечения максимальной загрузки перерабатывающих предприятий, увеличения доли переработки сельскохозяйственного сырья и повышения конкурентоспособности отечественной продукции на внутреннем и внешнем рынках в стране реализуется Программа развития агропромышленного комплекса Республики Казахстан. Как вам известно, она рассчитана на 2017-2021 годы.

Также, с целью стимулирования увеличения численности племенного поголовья, а также объемов производства продукции животноводства, повышения её качества и конкурентоспособности, государством принимаются меры по поддержке сельскохозяйственных товаропроизводителей через прямое субсидирование сельхозтоваропроизводителей из местного бюджета по двум направлениям:

Во-первых, это развитие племенного животноводства;

А во-вторых, переработка сельскохозяйственной продукции.

Ежегодно увеличиваются объемы государственной поддержки сельского хозяйства.

Так, за последние пять лет объем субсидий вырос в 2 раза и в 2018 году составил более 76 миллиардов тенге (для сравнения в 2014 году эта сумма была порядка 49 миллиардов).

Всё это говорит о том, что в Казахстане создаются все необходимые условия для формирования эффективной системы агропромышленного комплекса.

Уважаемые коллеги!

Несмотря на принимаемые государством меры по дальнейшему развитию отечественного животноводства, у нас всё ещё имеется целый ряд вопросов, требующие своего решения.

Во-первых, это низкая загруженность перерабатывающих предприятий.

Здесь остановлюсь подробнее.

Надо отметить, что сейчас мы перерабатываем всего лишь 33 процента мяса и 31 процент молока. Загруженность перерабатывающих предприятий остается всё ещё низкой, на уровне 60 процентов. Тогда как в России и Беларуси, (к примеру), загруженность производственных мощностей предприятий сегодня превышает 80 процентов. И, как результат, именно российские и белорусские мясо-молочные продукты сегодня импортируются в Казахстан, а не наоборот.

Анализируя статистику удивляешься, тому что мы всё ещё импортируем ежегодно более 6 тысяч тонн сливочного масла, около 22 тысяч тонн сыров и творога, свыше 6 тысяч тонн мясных консервов на общую сумму 45 миллиардов тенге. А ведь эту же продукцию могут и должны производить наши перерабатывающие заводы.

А что получается у нас? Образно говоря, потенциал есть, а роста нет.

Вы посмотрите, какая картина. С одной стороны, как я сказал выше, мы субсидируем отрасль на 76 млрд, а с другой – мы тут же теряем и уступаем свой рынок, рынок внутри страны на 45 млрд. И это только по трём позициям.

В этой связи, необходимо максимально поддержать создание сети заготовительных организаций, связывающих мелких производителей с перерабатывающими предприятиями.

Тем более, что на законодательном уровне вводятся нормы, предусматривающие создание оптово-распределительных центров сельскохозяйственной продукции.

Сегодня также имеется целый механизм субсидирования налога на добавленную стоимость для заготовительных организаций. Более того, в рамках законопроекта «По вопросам регулирования агропромышленого комплекса», который сейчас находится на рассмотрении депутатов, механизм субсидирования НДС меняется и переводится от «годового» на «квартальный». Это позволит не замораживать оборотные средства. И это очень важное нововведение для всех предпринимателей, которые работают в агропромышленном комплексе и поэтому здесь необходимо проводить широкую разъяснительную работу, довести до каждого сельхозтоваропроизводителя эти новшества.

Второй вопрос, требующий решения, это ветеринарная безопасность. И если в этом вопросе будут проблемы, то это влечёт за собой большой экономический ущерб и требует дополнительных расходов из государственного бюджета.

К примеру, в 2016 году была отмечена вспышка опасной инфекции – сибирской язвы, которая была зафиксирована в Карагандинской, Павлодарской, Восточно-Казахстанской и Алматинской областях.

Эта ситуация еще раз показала, что необходима чёткая вертикаль ветеринарного контроля и поэтому депутатским корпусом в рамках уже упоминавшегося законопроекта по вопросам агропромышленого комплекса проработаны законодательные нормы, позволяющие выстроить такую вертикаль и эффективно решать вопросы ветеринарно-санитарной безопасности.

Уверен, что эти меры позволят повысить качество нашей сельскохозяйственной продукции и продвигать её как на внутреннем, так и на внешних рынках.

В-третьих, еще одной важной проблемой всё ещё остается неразвитость кормовой базы, связанная в том числе с деградацией и опустыниванием пастбищ.

К примеру, из 181 миллиона гектара пастбищ более 73 миллионов гектаров деградированы, (это составляет 40 процентов), в том числе около 27 миллионов гектар «сбиты», то есть они испорчены в силу различных обстоятельств.

При этом из-за «перевыпаса» скота пастбищные угодья, особенно вокруг населенных пунктов, уже практически не плодородны, а отгонные пастбища используются недостаточно ввиду отсутствия инфраструктуры, необходимой для их обводнения и из-за значительной их удаленности.

В этой связи, как уже ранее отмечалось, сельхозформированиям необходимо оказать поддержку со стороны Правительства, со стороны местных исполнительных органов, в плане модернизации инфраструктуры отгонных пастбищ и налаживания социально-бытовых условий для людей, желающих заниматься данным видом животноводческой деятельности.

Думаю, когда государство начнёт помогать с обустройством отгонных пастбищ, обеспечением их водой, это даст мультипликативный эффект и повлечет за собой как общий рост производства продукции сельского хозяйства, так и повышение занятости населения на селе, и соответственно, конечно же, повышение их доходов.

В-четвертых, вызывает беспокойство низкая эффективность кредитной политики в сфере агропромышленного комплекса.

Для регулирования вопросов, связанных с предоставлением кредитных ресурсов, был принят целый ряд законов, в частности «О финансовом лизинге», «О кредитных товариществах», «О сельской потребительской кооперации», заложивших основу развития микрофинансовой организации на селе.

Вместе с тем, необходимо отметить, что банки всё ещё неохотно кредитуют проекты в сфере сельского хозяйства в связи с рискованностью ведения такого бизнеса и отсутствием ликвидного залогового имущества.

При этом порядка 96 процентов кредитов выдается крупным агроформированиям, и лишь 4 процента кредитов предоставляется мелким и средним крестьянским (фермерским) хозяйствам.

И надо сказать честно, об этой проблеме мы говорим из года в год, не находя у себя решений и не изучая опыт других стран.

К примеру, в соседней России уже который год довольно успешно работает специальная программа кредитования «Семейная животноводческая ферма». Данная программа направлена на кредитование, прежде всего, малых хозяйств, на поддержку семейного аграрного бизнеса, занятого разведением молочно-мясного скота.

Вот вам пример решения вопроса.

Сегодня же у нас средняя ставка кредитования в банках второго уровня пока составляет неподъёмные 15-22 процента, а жёсткие требования к залоговой базе являются невыполнимыми для большинства сельскохозяйственных товаропроизводителей.

Учитывая, что сельскохозяйственное производство – это в основном мелкие и средние формы хозяйствования, необходимо в первую очередь решать вопросы доступности финансирования для этих категорий бизнеса.

Мы сегодня специально пригласили руководство Национального Банка, представителей банков второго уровня, чтобы они послушали проблемы и чаяния сельхозтовапроизводителей и, наконец, повернулись к ним лицом.

В этой связи, депутатами при рассмотрении законопроекта «По вопросам агропромышленного комплекса», были выработаны дополнительные меры поддержки, в части совершенствования кредитных товариществ, страховании в растениеводстве и т.д.

В-пятых, серьёзной проблемой остаётся оторванность аграрной науки от сельскохозяйственного производства.

Сегодня становится очевидным, что роль науки возрастает и опыт всех стран, достигших успехов в развитии агропромышленного комплекса, показывает, что без интеграции науки с производством невозможно повысить эфффективность отрасли.

Мировая тенденция такова, что деньги, вложенные в науку, возвращаются агробизнесу миллионными прибылями.

Отечественные сельхозтоваропроизводители должны активно сотрудничать с аграрными университетами и научными центрами.

Тем более, что в нашей стране есть примеры инновационного развития сельхозформирований.

Скажем, агрофирма «Родина» в Акмолинской области.

Научно-производственный холдинг «Байсерке-Агро» в Алмаатинской области славится на всю страну своим инновационным подходом, внедрением научных разработок отечественных ученых-аграриев и результатами своего глубоко продуманного подхода – что позволило добиться рекордных урожаев и высоких показателей.

И вот такие инновационные сельхозпредприятия должны развиваться в каждом регионе нашей страны.

В-шестых, всё большую актуальность приобретает проблема дефицита квалифицированных кадров в сфере АПК.

В настоящее время в сфере животноводства наиболее востребованы такие специалисты как: агрономы, зоотехники, ветеринарные врачи и т.д.

Проблемы с кадровым и научным обеспечением отрасли животноводства связаны, прежде всего, с его спецификой.

Первое, сельский труд остается одним из самых низкооплачиваемых;

Второе, социальная и инженерная инфраструктуры сельской местности значительно уступают городским;

Третье, условия труда сельских работников намного тяжелее, чем аналогичная работа в городских условиях.

Как всем известно, для привлечения молодых специалистов в сельские населенные пункты с 2009 года по инициативе Елбасы реализуется масштабный проект «С дипломом - в село!».

В рамках данной Программы на село привлекаются молодые учителя, врачи, соцработники, специалисты культуры и спорта.

А с 2012 года беспрецедентные формы государственной поддержки получают и специалисты ветеринарии.

Это подъемное пособие в размере 70-кратного месячного расчетного показателя на одного специалиста, а также льготный жилищный кредит под одну тысячную процента годовых сроком на 15 лет, в размере до 1,5 тысяч МРП.

Необходимо отметить, что для развития сельских территорий в рамках специального проекта «Ауыл ел бесігі» будет ежегодно выделяться 90 миллиардов тенге на поддержку и развитие сельской инфраструктуры, для привлечения молодёжи на село.

И всё это делается для достижения одной цели - развития животноводства и всего агропромышленного комплекса в целом.

Уважаемые депутаты!

Уважаемые участники парламентских слушаний!

Вот некоторые проблемы, которые, на наш взгляд, являются актуальными в сфере производства, переработки и экспорта мясной и молочной продукции.

Их решение может быть результативным только при консолидированной позиции как государственных органов, так и гражданского общества, неправительственных организаций, бизнес-сообщества.

Уверен, что все участники слушаний понимают, насколько актуальны сегодняшние вопросы, которые содержат, прежде всего, очень важный социальный аспект.

Поэтому мы, уважаемые коллеги, рассчитываем на заинтересованную дискуссию в ходе сегодняшних парламентских слушаний, что будет способствовать выработке конкретных предложений по повышению конкурентоспособности отечественного животноводства.

Все ваши замечания и предложения будут самым внимательным образом проанализированы и изучены.

А итогом сегодняшних парламентских слушаний станут рекомендации, подлежащие реализации в ряде тематических законопроектов, инициируемых как депутатами, так и Правительством Республики Казахстан.

И в этом мы очень рассчитываем на вашу активную помощь, уважаемые коллеги, и на вашу продуктивную работу.

Құрметті достар!

Әрине, біздің елімізде, ұлттық экономикамызда барлық саланың маңызы өте зор.

Бірақ та, ауылшаруашылықтың орны да, маңызы да ерекше.

Себебі, ауылшаруашылық саласы- олардың әрқайсы әрбір адамға,әрбір отбасына қатысты.

Соны біз, әрқашан да ұмытпауымыз керек.

Және ауылшаруашылық саласына әрқашанда көмектесуіміз керек

Осы жолда, бүгінгі барша парламенттік тыңдауға қатысушыларға зор денсаулық, жұмыстарыңызға табыс тілеймін!