Цвет сайта
Расстояние между буквами
Изображения
24.11.2017

Выступление Председателя Мажилиса Парламента Республики Казахстан Н.З. Нигматулина на парламентских слушаниях на тему: «Актуальные вопросы обеспечения качественной питьевой водой населенных пунктов Республики Казахстан» г. Астана, 24 ноября 2017 года


Құрметті әріптестер!

Қадірлі парламенттік тыңдауға қатысушылар!

Тәуелсіздік алған жылдар ішінде Қазақстанымыз өте биік белестерге шықты.

Елбасымыз Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың саясатының және стратегиялық мақсаттарының арқасында біз барлық салада жоғары табыстарға жеттік.

Әсіресе, әлеуметтік-экономикалық бағытта көптеген маңызды жобалар қолға алынды.

Оның ішінде, бүгінгі талқылап отырған ауызсу мәселесін де айтуға болады.

Әрқашанда су – ол тіршіліктің көзі, өмірдің бастауы, адамзаттың қуаты.

Онсыз өмір болмайды.

Халқымыз айтқандай, «су бар жерде береке де бар».

Бүгінде жер бетінде адам саны өскен сайын, ауызсу да әлемдік маңызды мәселеге айналды.

Біздің елімізде де, ол – ең негізгі сұрақтардың бірі.

Осы салада «Таза ауыз су», «Ақ бұлақ» сияқты бірқатар жобалар жүзеге асырылды.

Бұл жұмыстар қазіргі уақытта «Өңірлерді дамытудың 2020-шы жылға дейінгі бағдарламасы» және «Нұрлы жол» арқылы жалғасын тауып отыр.

Оны заң жағынан қолдау үшін Мәжілісте де көптеген шаралар атқарылып келеді.

Біздің депутаттарымыз тиісті мемлекеттік органдарға ұсыныстар жасап, бюджеттен қосымша қаражаттар бөлуге де ерекше ықпал етті.

Сондықтан, ауызсу мәселесін шешуге мемлекеттен жыл сайын керек қаржы бөлініп отыр.

Ендігі мәселе оны тиімді пайдалану.

Ал, ол үшін барлық жұмыстарды дұрыс ұйымдастырып, суды пайдаланудың жаңа технологияларын енгізу қажет.

Осыған орай жер асты суларын пайдалануға қатысты нақты жоспар жасап, ауылдарда жаңа су құрылыстарын қолға алу керек.

Осының барлығы ауызсу мәселесін толықтай шешуге мүмкіндік береді.

Сонымен бірге, халық арасында суды үнемдеп пайдалану туралы ақпарат, насихат жұмыстарын жүргізу керек.

Себебі, «Судың да сұрауы бар» - дегендей, бір тамшы суды бағалап, қолда бар байлығымызды сақтау - баршамыздың міндетіміз.

Уважаемые участники парламентских слушаний!

Уважаемые приглашенные!

Безусловно, тема сегодняшних парламентских слушаний носит актуальнейший и жизненно важный характер, так как от степени доступности питьевой воды во многом зависит сохранение здоровья, улучшение условий деятельности и повышение уровня жизни населения.

Поэтому обеспечение населённых пунктов качественной питьевой водой является для Казахстана одной из приоритетных задач, которая выполняется в рамках Программы развития регионов до 2020 года и Государственной программы инфраструктурного развития «Нұрлы жол».

Необходимо отметить, что все эти годы проводится целенаправленная работа, но несмотря на определенные улучшения в сфере водоснабжения, здесь имеется целый ряд проблем, требующие скорейшего разрешения.

Назову, на мой взгляд, важнейшие из них.

Во-первых, сегодня отсутствует системный подход при строительстве и эксплуатации объектов водоснабжения.

Сейчас, к сожалению, мы видим, что зачастую возникают ситуации, когда построенный групповой водопровод не может подавать воду в населённый пункт из-за неготовности внутрипоселковых сетей, или наоборот. Всё это приводит не только к неэффективному использованию бюджетных средств, но и к необеспеченности населения качественной питьевой водой.

Причиной тому является отсутствие Единого оператора по строительству и эксплуатации инфраструктуры водоснабжения в населённых пунктах.

И это несмотря на то, что Глава государства неоднократно давал поручение проработать вопрос создания Единого национального оператора.

Само создание подобного оператора позволит внедрить системный подход при реализации Программы развития регионов до 2020 года, позволит повысить инвестиционную привлекательность, эффективную и рентабельную эксплуатацию систем водоснабжения и водоотведения.

Во-вторых, проблематичным остаётся вопрос эксплуатации объектов после завершения их строительства.

Сегодня обеспеченные материальными средствами и кадровым потенциалом эксплуатирующие предприятия имеются, как правило, лишь в районных центрах, а в сёлах и аулах системы водоснабжения переданы на обслуживание сельским акимам, которые не обеспечены минимально необходимыми средствами эксплуатации и специалистами.

Данное обстоятельство приводит к частым авариям в системах водоснабжения, выходу из строя узлов и оборудования, и в конечном итоге – остановке водопровода.

Наверное, возникла необходимость соответствующим центральным и местным исполнительным органам обратить внимание на то, что помимо инвестиций в модернизацию и строительство новой инфраструктуры, нужно предметно заниматься развитием профессиональных навыков у сотрудников предприятий водоснабжения.

В-третьих, считается само собой разумеющимся, что эксплуатацией объектов водоснабжения должны заниматься лишь государственные предприятия.

Между тем, есть мировой опыт, в той же Франции или Испании, где ответственное за сферу водоснабжения государственное предприятие назначает частную компанию для управления водоснабжением, на основе контракта в форме концессии или арендного договора.

Вероятно, что и у нас внедрение государственно - частного партнерства позволило бы повысить эффективность управления водными ресурсами.

Подводя итоги вышесказанному, хочу особо подчеркнуть, что обеспечение населения качественной питьевой водой должно соответствовать, на наш взгляд, следующим требованиям:

- население должно иметь круглосуточный и неограниченный доступ к питьевой воде гарантированного качества.

Где бы наш гражданин не находился и где бы он не проживал – в сельской местности либо в городе – такой подход по обеспечению круглосуточного неограниченного доступа должен быть обеспечен.

- тарифы должны быть справедливыми и при этом обеспечивать покрытие затрат на водоочистку и распределение;

- в случаях, когда тариф оказывается неподъемным для социально-уязвимых слоев населения, их надо субсидировать или оказывать адресную помощь.

Очень важным требованием является высокий уровень обслуживания потребителей.

Конечно, здесь ещё стоит и большой вопрос по эффективному использованию наших водных ресурсов. Есть ряд ярких примеров в регионах нашей страны, где через тарификацию и другие инструменты добились того, что водообеспечение сегодня ведётся раздельно: что идёт для питьевой воды и что идёт для полива огородов и частных хозяйств.

Должен быть внедрён следующий принцип: «Когда потребитель платит справедливую цену за получаемую услугу, он должен обслуживаться соответствующим образом».

Для обеспечения устойчивого развития инфраструктуры водоснабжения, для обеспечения её долговечности и эффективности необходимо активно использовать современные технологии и материалы.

Реализация всех этих требований возможна лишь при должном общественном мониторинге.

Здесь очень важно, чтобы центральные и местные исполнительные органы активно сотрудничали с общественностью, неправительственными организациями, которые сегодня работают в этом секторе.

Поэтому, уважаемые коллеги, мы рассчитываем на ваше активное участие в обсуждении основных проблем сферы водоснабжения в ходе сегодняшних парламентских слушаний.

Уверен, что Ваши оценки и рекомендации также будут полезны для практической работы соответствующих центральных и местных государственных органов.

Құрметті әріптестер!

Бүгінгі Парламенттік тыңдауда еліміз үшін өте маңызды мәселені талқылап отырмыз.

Себебі, сапалы және таза ауыз су - ол халқымыздың денсаулығын қорғаудың кепілі.

Сондықтан, бүгін әрбір ауылға су жеткізу жолдары жан-жақты айтылып, жаңа ұсыныстар, нақты шешімдер қабылданады деп сенеміз.

Баршамызға, осы өте маңызды және өте қажетті жұмыста табыс тілеуге рұқсат етіңіздер!